Екскурзии

Вход за агенти
    e-mail
    парола

Бюлетин
Aбонирай се за информационен бюлетин
име и фамилия
e-mail
Съгласен съм да получавам по мейл информация за промоционални оферти и туристически програми.

Поверителност

 Защита на личните данни. Поверителност

Във връзка с влезлия в сила Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Ви информираме, че ТА Мондел травел ООД провежда следната политика за защита на личните данни:

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

1. Кои сме ние

 ТА Мондел Травел ООД с ЕИК 200662671, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. "Яков Крайков" 21, ет.7, ап.21, и адрес на кореспонденция гр. София 1000, ул. "Цар Самуил" 32, телефон за връзка 02/980 33 22, моб. 0888/105-420, 0885/145-573, имейл адрес: info@mondel-travel.com, е администратор на лични данни с удостоверение №288533 и счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

ТА Мондел Травел ООД  обработва лични данни с цел предоставяне от нас на услуги на лицата, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга.

Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, “ТА Мондел Травел ООД няма да бъде в състояние да предостави исканата услуга.

         За тази цел “ТА Мондел Травел ООД” събира, обработва и съхранява следните  видове лични данни:

А/ „Обикновени” лични данни: име и фамилия, дата на раждане/възраст, имейл адрес, домашен адрес, номер на личен документ /лична карта/паспорт за самоличност/, адрес на интернет протокол (IP), идентификационен номер на „бисквитка“.

Б/ Специални категории данни, които обработваме: 

Единен граждански номер (ЕГН) - в случаите, когато това е необходимо с цел изпълнение на договорните си отношения, или ако сме законово задължени.

Чувствителни данни: данни за здравословното Ви състояние (при сключване на

медицинска застраховка и/или при възникване на застрахователно събитие

по време на Ваше пътуване; болничен лист, ако сте служител на aгенцията);

Ваши родствени връзки (в случаите, когато е необходимо упоменаването им за целите на договора – пътуване на малолетно/непълнолетно лице под ваша опека, граждански брак - при упоменаване на специални изисквания на младоженци, при попълването на формуляр за кандидастване за туристическа виза).

Източници на данните:

Субект на данните (Вие)

Обществено достъпен, публичен регистър – например Търговски регистър, Имотен регистър, Национален туристически регистър към Министерство на туризма, Туристически агенти, които се явяват обработващи данните за целите на услугите, които ви предоставяме, наши партньори - туроператори.

Лицата, чиито лични данни се обработват от “ТА Мондел Травел ООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от ТА Мондел Травел ООД, чрез лично уведомление към Туроператора или Турагента - администратор на лични данни.

ТА Мондел Травел ООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България.

Личната информация, която лицата предоставят на “ТА Мондел Травел ООД при ползване на услугите, предоставяни от горното дружество, се използва единствено с цел осъществяване на организирано пътуване, хотелско настаняване или издаване на бордна карта, самолетен билет, резервационна бланка, туристически ваучер, транспортни услуги, издаване на финансови документи и застрахователни полици, или свързани с тях услуги. Данните могат да бъдат използвани от ТА Мондел Травел ООД, в случай че желаем да се свържем с лицата във връзка с предоставяната от нас услуга.

С оглед възможността клиентите, заявили желание да ползват наша услуга, да предоставят неистинска и/или невярна информация, “ТА Мондел Травел ООД  осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез подписване на договорите или он-лайн заявките с цел предотвратяване на незаконосъобразното ѝ обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, ТА Мондел Травел ООД сигнализира компетентните органи. ТА Мондел Травел ООД може да разкрива личните данни на лицата, ползвали или желаещи да ползват услугите, предоставяни от гореспоменатия Туроператор, само на лица и органи, посочени в нормативен акт с цел изпълнение на свои законови задължения.

При взаимоотношенията между “ТА Мондел Травел ООД и нейните контрагенти  (наричани по-долу Страните) всяка от Страните следва да уведоми другата страна, в случай че установи каквото й да е нарушение на сигурността на обработване на Личните данни. Уведомлението за нарушаване на сигурността следва да се извърши възможно най-скоро към другата Страна и следва да съдържа мнимум следната информация:

·      описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

·      описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

·      описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Страните по договора  нямат право да предоставят на трети лица предоставените лични данни, освен ако това се налага с оглед изпълнение на договорената услуга.

 Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

ТА Мондел Травел ООД полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да ни станат известни в случаите, когато потребителите попълват и предоставят документи и информация чрез използване на резервационната бланка на този уебсайт.

 

2. Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са:  

2.1. Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение да обработваме данните ви за целите на туристическото Ви пътуване и/или хотелско настаняване, издаване на бордна карта, резервационна бланка, туристически ваучер, транспортни услуги, издаване на финансови документи и застрахователни полици, или свързани с тях услуги. Нормативните документи, на които почиват тези задължения, са: Закон за туризма, Конвенция за международно гражданско  въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Статут и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по  железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) No 1177/2010, Регламент (ЕО) No 261/2004, Регламент (ЕО) No  2006/2004 и др., включително:

- Съгласно КЗ (Кодекса за застраховането), за да сключим медицинска застраховка във връзка с Ваше пътуване и при настъпило застрахователно събитие, да го обявим пред застрахователя.

- Съгласно ДОПК и ЗДДС - за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури).

- По Закона за гражданската регистрация – за целите на задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете.

- По Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги - при

разплащане чрез ПОС терминали.

2.2. Обработване на Вашите данни въз основа на сключен договор с Вас.

2.3. Обработване на Вашите данни въз основа на Ваша заявка по телефон, електронна поща или друго комуникационно средство.

2.4. Преследвани законни интереси от нас или от трети страни – наши партньори, биха могли да бъдат следните:

ТА Мондел травел ООД е търговско дружество, което функционира като туроператор и турагент, съгласно Удостоверение за регистрация РК-01-6411/17.06.2009г. Законовият интерес на агнцията е изцяло свързан с предмета на дейност, за изпълнение на договорните ни отношения, в унисон с действащото законодателство и нормативни актове, уреждащи нашата дейност.

С кого споделяме Вашите лични данни

Субектите (трети страни), с които сме в служебни взаимоотношения, са туроператори, турагенти, екскурзоводи, застраховални компании, хотелиери, счетоводители, транпортни компании, адвокати, държавни контролни органи. Техният законен интерес произтича от реализираната от тях дейност.

Организации/лица, които е възможно да получат Вашите лични данни, във връзка с извършваната от нас услуга, биха били:

Туристически агенти, вписани в националния туристически регистър и/или туристически регистри на друга държава, хотелиери, счетоводната организация, обслужваща ТА Мондел травел ООД, Посолства и консулства на други страни и техните администрации, пред които кандидатствате за издаване на виза, авиопревозвачи, Превозвачи, адвокатско сдружение, адвокат, нотариус, юрист (в случай за защита на законния ни интерес), застрахователни компании, с които работим, Национална агенция по приходите и органите на държавната власт.

Принципи при обработване

ТА Мондел Травел ООД спазва професионални стандарти и принципи на работа при обработване на данните Ви - добросъвестност, законосъобразност, строга съотносимост с целите на обработка, стриктност, актуалност, ограничение на съхранението, поверителност и  необходимо ниво на сигурност.

Съгласие

Със съгласието си да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате  разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Съгласието Ви е необходимо, за да е възможно да обработваме обикновени и специални лични данни, и трябва да е изрично. 

В специфичните случаи, когато искаме Вашето съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги се обосноваваме с каква изрична цел и как тази информация ще се използва. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на заявление за оттегляне на съгласие или да използвате имейл (писмо) със свободен текст.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС, или на международна организация

ТА Мондел Травел ООД Ви информира, в случай на намерение да предаде Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Ние нямаме намерение да предадем вашите лични данни на трети лица без предварително да получим Вашето съгласие, освен ако не се налага за целите на договора между нас и реализиране на Вашето пътуване (например в сучаите на пътуване в страна с визов режим).

ТА Мондел Травел ООД може по собствена преценка да предоставя част или всички Ваши лични данни на съответен отдел, за изпълнение на целите за  обработване, при стриктно и пълноценно спазване на изискванията на Регламен т (ЕС) 2016/679.

Период на съхраняване на данните

ТА Мондел Травел ООД съхранява личните Ви данни в срокове, както следва:

При законови основания: В съответствие с чл.91 от ЗТ - 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок).

До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията във връзка с т.60-68 от ДРЗ към закона за туризма) (с възможност

за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок.

По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията/насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на гореупоменатия срок).

При трудови и осигурителни правоотношения (когато сте наш служител) - 50 години.

При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски).

В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява предхождащо другото, срокът изтича с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).

При договорни основания (освен ако обработването не е на законово основание и ако нормативен акт изрично не ни задължава да запазим данните Ви за по-дълъг срок.

Данните Ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни похвати  за сигурност, в пълно съответствие с Регламента.

Вашите права

Във всеки момент,  докато съхраняваме/обработваме личните Ви данни, Вие (субект на данните) имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп до тях по всяко време. Имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне, неточни/неактуални лични данни. Имате право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, при наличие на някое от следните основания: данните Ви вече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато оттегляте своето съгласие; когато възразявате срещу обработването, когато то е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни или при анулиране на договора за организирано пътуване или услуга преди началната дата на пътуване, в случай, че заличаването на данните Ви не противоречи на нашите договорни отношения и действащи нормативни актове в Република България.

Имате право да поискате от “ТА Мондел Травел ООД да ограничи обработването на данните Ви, като в така те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване би бил изричен и само в писмен вид, аргументиран със съответната законосъобразна причина; имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане. Имате право да възразите срещу определени видове обработка - например непоискани съобщения; при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е в обхвата на  настоящата декларация за защита, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до Европейски надзорен орган

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно посоченото докут или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Как можете да разберете с какви Ваши лични данни разполагаме и обработваме?

ТА Мондел Травел ООД е длъжен по Ваше искане да отговори каква информация съхранява за Вас и как тя се обработва.

В случай, че разполагаме с Ваши лични данни, имате право да поискате от нас следната информация:

Данни и контакт с организацията, която обработва или от името, на която се

обработват Вашите данни. (В някои случаи това може да бъде

представител в ЕС);

Данни за контакт на Длъжностното лице, с когото можете да се свържете;

Цели и правно основание за обработката;

Категории лични данни, които се обработват;

Получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

Получатели в трети държави и/или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранции, че сигурността на данните при тях е на необходимото ниво;

Ако обработката се основава на легитимните интереси на ТА "Мондел травел" ООД или на трета страна, заедно с информация за тези интереси;

Предвиден срок, за който ще се съхраняват личните данни;

Подробности за правата си да поискате коригиране, изтриване на данните Ви, или ограничаване на обработването им, както и да възразите срещу обработване, правото Ви на жалба до Европейски надзорен орган, информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността/несъгласието да предоставите такива данни, източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са

събрани директно от вас.

Нашият официален сайт

https://www.mondel-travel.com 

, използва бисквитки, без които не бихме могли да Ви предоставим конкретни услуги. С посещаване на нашия сайт, Вие приемате изпозлването на бисквитки.

Те биват следните видове:

Задължителни бисквитки – задължителен софтуерен реквизит, опосредстващ правилното функциониране и логическата връзка между системата на нашия уеб сайт, резервационната ни система и Вашият клиентски браузър.

Аналитични бисквитки – те ни дават възможност да се усъвършенстваме в предлагането на нашите услуги, като ни дават информация за броя посещения, ориентацдията на потребителското търсене и доколко функционален е нашия сайт за тези, за които е предназначен. Тези бисквитки не дават никаква информация за Вашите лични данни, а само ни дават възможност да разберем по-добре Вашите предпочитания. 

Функционални бисквитки – тези бисквитки ни дават възможност да Ви предоставим по-персонализирана услуга, вземайки предвид например последните Ви търсения, предпочитани дестинации и други подобни. Тези бисквитки също не дават никаква информация за Вашите лични данни.

Съхранение и сигурност на личнните Ви данни

„ТА Мондел Травел“ ООД събира, обработва и съхранява предоставената от Вас информация, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните. Организационнатани структура ще се стреми да поддържа данните Ви точни, актуални и добре защитени и съхранявани. Взеи са всички законни, ефективни и целесъобразни технически и организационни мерки за осигуряване защитата на Вашите данни, чрез специализирани софтуерни продукти.Всеки служител разполага с органичен, целенасочен достъп до информация, необходима единствено за ипълнение на служебните му задължения.

При подадено заявление или писмо/имейл в свободен текст, всички съхранявани Ваши данни биват изтрити от защитените информационни масиви на организацията.

Достъп до Вашите лични данни, обработвани от нас

В случай, че пожелаете да получите достъп до личните си данни, с които разполагаме, можете да го заявите по всяко време чрез попълване на формуляр, да отправите искане в свободен текст по някой от познатите комуникационни канали (имейл, телефон) до “ТА Мондел Травел ООД, или чрез директно заявление до длъжностното лице по защита на данните. 

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните в ТА Мондел Травел ООД:

ел. поща: mariela2010@abv.bg, мобилен тел.: +359/888/268612. Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които Администраторът има право да определи разумна такса.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да удостоверите самоличността си еднозначно – с личен документ, номер на договор за организирано пътуване, номер на резервация.

СЪГЛАСИЕ

Съгласявайки се с Декларацията за поверителност относно нашата Политика за обработване на лични данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни за

посочените цели.

 


Календар

Новини
21 Март 2018 г.
OФЕРТА НА СЕДМИЦАТА!ПОРТУГАЛИЯ – обиколен тур в страната на Фадото 30.04.2018

Уважаеми клиенти, Възползвайте се от нашата ОФЕРТА НА СЕДМИЦАТА! Имате уникалната възможност да се запишете за обиколната ни програма ПОРТУГАЛИЯ – обиколен тур в страната на Фадото, откривателите и там, където има 365 рецепти за приготвяне...

02 Март 2018 г.
Великден в Испания

Скъпи приятели, Ако не сте сред най-религиозните и асоциирате Великден с пъстри, боядисани яйчица и вкусен козунак, то тогава ви предлагаме да пренесете празничното си настроение на топло и слънчево място! Елате с нас, в земята на огнени страсти, топ...

08 Февруари 2018 г.
ПОКАНА ЗА ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2018 г. и ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА НИ!

Уважаеми клиенти и колеги, Поради участието ни на туристическото изложение, бихме искали да Ви уведомим, че на 14-ти, 15-ти и 16-ти февруари работното ни време ще бъде от 10.00 до 18.00 ч. и ще сме в намален състав в офиса. Уверяваме ви, че ще поло...


Онлайн Каталог
   „Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах